Ο ΟΠΑΠ Απολαμβάνει Ένα Επιτυχημένο Τρίτο Τρίμηνο

Σπυρίδων Αντωνόπουλος - 03-12-2019

Αποτελέσματα ΟΠΑΠ 3ου τριμήνουΟ ελληνικός πάροχος τυχερών παιγνίων ΟΠΑΠ ανακοίνωσε έσοδα ύψους 393,6 εκατομμυρίων ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα αυτά είναι το αποτέλεσμα των 1,08 δισεκατομμυρίων ευρώ από στοιχήματα, μια αύξηση 3,4% από το προηγούμενο έτος. Μετά την καταβολή από τον οργανισμό 188,5 εκατομμυρίων ευρώ για πληρωμές σε παίκτες και για άλλα τέλη και εισφορές, απέμειναν καθαρά έσοδα 265,1 εκατομμυρίων ευρώ από τυχερά παιχνίδια, αυξημένα κατά 7,1%. Πλήρωσε 93,6 εκατ. ευρώ σε προμήθειες πρακτόρων και 16,8 εκατ. ευρώ σε άλλα καθαρά κέρδη gaming, 43,9% περισσότερα από ό,τι το 2018.

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,9% στα 32,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λοιπά έξοδα της εταιρείας σημείωσαν αύξηση μόνο κατά 4,6%, φτάνοντας μόλις τα 24,6 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχαν επιπλέον έσοδα ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ που προήλθαν από υπηρεσίες πληροφορικής, ενώ το υπόλοιπα προήλθαν από άλλες πηγές.

Γεγονότα και Αριθμοί

Τα έξοδα μισθοδοσίας του ΟΠΑΠ αυξήθηκαν στα 19,7 εκατομμύρια ευρώ ή 6,1% σε ετήσια βάση. Οι μισθοί ανήλθαν σε 15,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποζημιώσεις ενός προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου που πληρώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ανήλθαν σε 466.000 ευρώ και τα Προγράμματα Παροχών κόστισαν 417.000 ευρώ.  

Οι δαπάνες μάρκετινγκ ανήλθαν σε 12,9 εκατομμύρια ή 28,7%, τα έξοδα χορηγιών σε 2,5 εκατομμύρια ή 44,6%, ενώ το διαφημιστικό κόστος ανήλθε σε 8,9 εκατομμύρια ευρώ ή 33,7%. Η εισφορά Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του οργανισμού μειώθηκε κατά 8,3%, σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 20% στα 29,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα έξοδα που σχετίζονται με την τεχνολογία Διαδικτύου ανήλθαν σε 7,3 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ανήλθαν σε 29,6 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος εκμισθώσεων ανήλθε σε 402.000 και άλλες πηγές απετέλεσαν τα λοιπά έξοδα.     

Αυτά απέφεραν κέρδη 101,6 εκατομμυρίων ευρώ προ Τόκων, Φόρων, Αποσβέσεων και Χρεολυσίων, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,5%. Μετά τον υπολογισμό μιας αύξησης του κόστους αποσβέσεων κατά 17,7% ή 28,6 εκατομμύρια ευρώ, ο ΟΠΑΠ συγκέντρωσε κέρδη 73 εκατομμυρίων ευρώ από τις λειτουργικές του δραστηριότητες, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,1%.

Βελτιωμένη Απόδοση Κερδών

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 85% στα 642.000 ευρώ, ενώ τα σχετικά έξοδα αυξήθηκαν μόνο κατά 11,4%, στα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Εισέπραξαν άλλα 1,9 εκατομμύρια ευρώ από μετοχές εταιρειών στις οποίες έχουν δικαίωμα ψηφοφορίας αλλά δεν ελέγχουν. Αυτά σημαίνουν οικονομικά κέρδη ύψους 68,6 εκατομμυρίων ευρώ προ φόρων, δηλαδή αύξηση κατά 20,4% από το προηγούμενο έτος.

Ο οργανισμός κατέβαλε φόρους ύψους 19,4 εκατομμυρίων ευρώ, 12,4% περισσότερο από το προηγούμενο έτος, για συνολικά κέρδη 49 εκατομμυρίων ευρώ, μια αύξηση κατά 23,9% από την απόδοση του 2018.